شرکت گیل خضراء سرویس نوینی را به درگاه محلی (گیلان) خضراء آی تی اضافه نمود. این سرویس مربوط به آب و هوای شهر های مهم می باشند. هم اکنون این سرویس 4 شهر را نمایش می دهید و تنها هوای کنونی را به اطلاع  گیلان دوستان و گیلانیان قرار می دهد.

در آیند آب و هوا 24 ساعت بعد نیز قرار داده خواهد شد.

این سرویس در نوار ابزار خضراء آی تی وجود دارد و تعداد شهر ها در آن 6 شهر می باشد.

http://www.khazrait.ir/services/weather/