در زلال آفتاب نگاه خداوند، قنوت عشق را عاشقانه به زمزمه می نشینیم، در روز عرفه که سجاده ای به وسعت هستی گسترده است. مجموعه شرکت گیل خضرا و آموزشگاه خضرا رایانه آرزوی بهره مندی از روز عرفه را برای همگان دارد.