شرکت گیل خضراء سرویس نوینی را به درگاه محلی (گیلان) خضراء آی تی اضافه نمود. این سرویس مربوط به آب و هوای شهر های مهم می باشند. هم اکنون این سرویس 4 شهر را نمایش می دهید و تنها هوای …

خواندن بیشتر →